Health Tech Yard en Thuismonitoring: de kansen voor de installateur

26 september 2017
Mensen langer zelfstandig en veilig thuis laten wonen door de slimme inzet van technologie

Samen met de organisatie Vitaal Thuis is KIEN Innovatiemeesters op weg om op dit gebied innovatieve doorbraken te realiseren. Doorbraken waarbij de rol van de installateur cruciaal is…

Denk er bijvoorbeeld aan wat een installateur kan vergemakkelijken in het leven van COPD-patiënten en mensen met hartfalen. Zij worden beperkt in hun dagelijks functioneren en de behandelend arts wil ze regelmatig in het ziekenhuis zien om te controleren hoe het met hen gaat. Wat zou het betekenen als deze mensen thuis gemonitord kunnen worden en dat een wijkverpleegkundige en/of arts direct op de hoogte wordt gesteld wanneer dat noodzakelijk is?

Vitaal Thuis heeft in samenwerking met haar netwerk van voornamelijk zorgpartijen enkele customer journeys uitgewerkt, die in een interactieve sessie op 13 september werden aangevuld vanuit het oogpunt van de installateur en technische bedrijven. Samen werd er bekeken welke kansen en mogelijkheden er liggen voor de installatiebranche en hoe we hier in een vervolgtraject een concrete invulling aan geven.

Projectmanager Wanda Kruijt, die het project Health Tech Yard vanuit de organisatie onder haar hoede neemt, trapte af met een uitleg over de veranderingen in het zorglandschap. Zorg verplaatst zich immers steeds meer naar de thuisomgeving en juist daar liggen nieuwe kansen voor technische bedrijven. Welke kansen kan de installatiebranche in deze ontwikkeling benutten en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat deze kansen ook daadwerkelijk benut worden? Wanda nam het publiek mee in het KIEN Innovatiemeesters proces, waarbij ze installateurs aanmoedigt om aan te schuiven bij een innovatietafel om deze kansen concreet om te zetten naar acties.

Er werd concreet aan de slag gegaan met de customer journeys rondom COPD en hartfalen. De rol van de installateur in deze customer journeys zorgde voor fikse discussies. Techniek is geen doel, maar een middel en de zorgprofessional moet volledig kunnen vertrouwen op de technologie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan Vitaal Thuis, waarna KIEN Innovatiemeesters op korte termijn in samenwerking met verschillende partijen wil starten met innovatietafels. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact op met Wanda via wandakruijt@kieninnovatiemeesters.nl.